БУДЬТЕ НА КРОК ПОПЕРЕДУ В ПИТАННЯХ ЗДОРОВ'Я: КОМПЛЕКСНІ ПАКЕТИ ОБСТЕЖЕНЬ В ЛІКАРНІ ЕКСПЕРТ

Оберіть

Лікарня

 

м.Львів,
вул. Шолом-Алейхема, 11
Цілодобово 24/7
м.Львів,
вул. Шолом-Алейхема, 11
вул. Кульпарківська, 64 (ЖК Парус)
пр-кт Червоної Калини 56

м.Винники
вул. Галицька 48а
Цілодобово 24/7

Оберіть

Поліклініка

 

м. Винники, вул. Галицька 48а
ПН-СБ 08.00 - 20.00
НД 09:00 - 18:00
м. Львів
вул.Червоної Калини 56
ЖК "Avalon UP"
ПН-ПТ- 08:00-20:00
м.Львів,
вул. Кульпарківська, 64а (ЖК Парус)
З 8:00-20:00
м.Львів,
вул. Шолом-Алейхема, 11
З 8:00-20:00

Публічна оферта

 

 

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР-ОФЕРТА ПРО НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

 

м. Львів

04 березня 2024 р.

Виконавець: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІКАРНЯ ЕКСПЕРТ», код ЄДРПОУ 43709072, Ліцензія МОЗ України на провадження господарської діяльності з медичної практики відповідно до Наказу Міністерства охорони здоров’я України №2618 від 13.11.2020 року, в особі директора Огурцова Олексія Володимировича, що діє на підставі Статуту,

Виконавець:ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСПЕРТ МЕДІКАЛ ГРУП», код ЄДРПОУ 44674451, Ліцензія МОЗ України на провадження господарської діяльності з медичної практики відповідно до Наказу Міністерства охорони здоров’я України №249 від 08.02.2023р. в особі директора Чорненької Ольги Ігорівни, яка діє на підставі Статуту,

Виконавець: ТОВ "ЛІКАРНЯ ЕКСПЕРТ ЗАКАРПАТТЯ", ідентифікаційний код 44675144, Ліцензія МОЗ на провадження господарської діяльності з медичної практики відповідно до Наказу Міністерства охорони здоров’я України від 15.12.2022 , № 2270. в особі директора Кобилянська Ірина Михайлівна, який діє на підставі Статуту

разом або кожне окремо публікує цю публічну оферту про надання медичних послуг.

Відповідно до вимог статті 633 та статті 641 Цивільного кодексу України, даний документ, розміщений в мережі Інтернет за адресою https://experthospital.com.ua, є публічною офертою, і в разі вчинення фізичною особою дій, які свідчать про її акцепт, є обов’язковим до виконання для Виконавця і цієї фізичної особи на нижчевикладених умовах:

 1. ТЕРМІНИ, ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

 

  1. В цьому Договорі нижченаведені терміни, поняття і визначення вживаються у такому значенні:
   1. Медична послуга – певна сукупність дій (консультаційних та лікувально- діагностичних), які здійснюються Виконавцем / його працівниками в інтересах Пацієнта з метою профілактики, діагностики та лікування захворювань відповідно до законодавства України (далі – «Послуга»). Перелік медичних та інших супутніх до них послуг, а також їхня вартість викладені на офіційному Сайті Виконавця та безпосередньо у місці провадження діяльності Виконавця.
   2. Публічна оферта – пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресована необмеженому колу фізичних осіб укласти даний Договір на визначених умовах.
   3. Веб-сайт Виконавця - веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою, яка є офіційним джерелом інформування Пацієнтів про Виконавця та послуги, що ним надаються.
   4. Інформована згода - згода Пацієнта на медичне втручання, що може оформлюватися у письмовому вигляді, шляхом підписання окремої затвердженої Виконавцем форми або відповідного формулювання у медичній документації (медичній картці, індивідуальній амбулаторній карті тощо).
   5. Пацієнт – фізична особа, що акцептувала публічну оферту Виконавця / уклала з Виконавцем даний Публічний договір про надання медичних послуг.
   6. Акційні пропозиції – додаткові можливості до Послуг, що надаються Виконавцем для Пацієнтів, перелік та умови отримання яких визначений наказом Виконавця та / або Правилами перебування пацієнтів. Пропозиції зокрема, але не виключно, є: знижки, програми лояльності, спеціальні бонусні програми тощо.
   7. Правила - Правила перебування пацієнтів в лікарні, затверджені Виконавцем та обов'язкові до виконання Пацієнтом, з якими Пацієнт зобов'язаний ознайомитися до укладення договору.
   8. Фахівець Виконавця (Лікуючий лікар) - професіонал у галузі лікувальної справи, який перебуває у трудових відносинах із Виконавцем або провадить господарську діяльність з медичної практики як фізична особа -підприємець і має укладений договір з Виконавцем про надання медичних послуг;
  2. У цьому Договорі можуть бути використані терміни, не визначені в п.1.1. У цьому випадку тлумачення такого терміну проводиться відповідно до тексту цього Договору.

 

 1. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ

 

  1. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту усного або письмового звернення Пацієнта до Виконавця за отриманням медичних послуг чи вчинення інших дій, передбачених Договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору (підписання плану лікування, початок фактичного користування послугами, оплата рахунку Виконавця тощо), без підписання письмового примірника Сторонами.
  2. Дата першого звернення Пацієнта до Виконавця за згодою Сторін вважається датою укладення цього Договору. Пацієнт вважається ознайомленим з Договором в момент укладання Договору.
  3. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання даного Договору відповідно до його умов.
  4. Укладаючи Договір, Пацієнт автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень Договору, а також надає свою згоду на збір та обробку своїх персональних даних в порядку, визначеному чинним законодавством України.
  5. Перед початком користування медичними послугами кожен Пацієнт зобов'язаний ознайомитися з умовами цього Договору, Прейскурантом Лікарні та Правилами перебування пацієнтів з медичному закладі Виконавця, що розміщені (оприлюднені) на офіційному веб-сайті Виконавця та в загальнодоступному для ознайомлення місці в приміщенні Виконавця.
  6. Всі умови Договору, викладені в цій Публічній оферті, є обов'язковими для Сторін. Якщо Пацієнт не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір.
  7. Договір та/або його окремі положення можуть бути змінені Виконавцем з обов’язковим повідомленням про це Пацієнта шляхом опублікування на Сайті Виконавця.
  8. У разі незгоди Пацієнта зі змінами та доповненнями, внесеними до цього Договору, Пацієнт зобов’язаний розірвати даний Договір у триденний строк з моменту опублікування таких змін та доповнень на Сайті Виконавця, письмово повідомивши про це Виконавця. Не розірвання даного Договору та продовження користування послугами свідчить про акцепт (згоду) Пацієнта з внесеними до Договору змінами та доповненнями.

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

  1. За цим Договором Виконавець зобов’язується надати Послуги Пацієнту, а Пацієнт, у свою чергу, зобов’язується оплатити їх у порядку та на умовах, визначених цим Договором.
  2. Даний Договір є публічним договором, який вважається укладеним між Виконавцем, з однієї сторони та Пацієнтом, з іншої, з моменту Акцепту останнім всіх без винятку умов та положень цього Договору.
  3. Цей Договір є обов’язковим для виконання Виконавцем з моменту його оприлюднення на Сайті Виконавця, а для Пацієнта – з моменту акцепту Договору одним із способів, встановлених п.1.1.3 Договору.
  4. Місце надання Послуг:
 • м. Львів, вул. Шолома-Алейхема, буд.11,
 • м. Львів, вул. Кульпарківська 64 Ж
 • м. Львів, пр-кт Червоної Калини 56а
 • м. Винники, вул. Галицька 48а

         окрім випадків, які передбачають виїзд медичного персоналу за адресою Пацієнта.

 1. Послуги надаються відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
 2. В рамках цього Договору Виконавець також зобов'язується надавати безоплатні медичні послуги за допомогою засобів телекомунікації в порядку та на умовах визначених в Додатку №1 до цього Договору.

 

 1. ОПЛАТА ПОСЛУГ

 

  1. Загальна вартість послуг, які надаються за цим Договором, визначається у Протоколах до цього Договору (якщо такі укладені) або відповідно до Прейскуранта на медичні послуги, затвердженого Виконавцем у встановленому порядку. Загальна вартість послуг складається із сумарної вартості всього обсягу наданих послуг, Розшифрування вартості послуг (окремо за кожною позицією) здійснюється у Протоколах до цього Договору (якщо такі укладені) або у Прейскуранті на медичні послуги, та у рахунку який оплачується в повному обсязі в день надання послуг.
  2. За загальним правилом оплата наданих послуг повинна буди здійснена в день надання медичних послуг, якщо інше не передбачено у Протоколах до цього Договору. Послуги оплачуються Пацієнтом в гривнях через касу , чи платіжною карткою (гривневою або валютною) через термінал або банківським переказом.
  3. Послуги можуть бути оплачені як Пацієнтом, так і іншими зацікавленими особами в інтересах Пацієнта (страховими, асистентськими компаніями тощо).
  4. У разі односторонньої відмови Пацієнта від медичних послуг шляхом подання письмової заяви на ім'я керівника Виконавця, з Пацієнта утримується сума за фактично надані медичні послуги.
  5. Залишок суми, оплаченої за замовлені, але не надані медичні послуги, повертається Пацієнту протягом 15 банківських днів.
  6. У разі неможливості закінчити лікування через об'єктивні медичні причини, Пацієнтові повертається вартість фактично оплачених, але ще ненаданих медичних послуг.
  7. У разі неможливості виконання зобов'язань за цим договором, що виникли з вини Пацієнта, у тому числі при порушенні ним медичних приписів Виконавець має право відмовити такому Пацієнту в подальшому наданні медичних послуг.
  8. Виконавець має право в односторонньому порядку переглядати ціни на медичні послуги, що надаються в рамках цього договору, вводити додаткові послуги за новими методиками, Змінений Прейскурант Виконавця розміщується у кутку споживача та на веб- сайті Виконавця. Пацієнт зобов'язується ознайомитися з Прейскурантом Виконавця до отримання послуги.
  9. У разі відмови від надання медичних послуг відповідно до п. 4.6. цього договору, Виконавець не повертає Пацієнту вартість оплачених медичних послуг.

 

 1. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

 

  1. Надання Послуг за цим Договором передбачає проведення Виконавцем (медичним персоналом) комплексу медичних заходів у приміщенні Лікарні, яка знаходиться за адресою: м. Львів, пр. Шолома-Алейхема, буд.11, (надалі - Лікарня), відповідно до узгодженого «Переліку послуг та їх вартості», який передбачає обрані пацієнтом послуги та/або Прейскурантом Виконавця.
  2. Послуги надаються в Лікарні Виконавця відповідно до Правил, з використанням сертифікованого обладнання та дозволених до використання медичних виробів та матеріалів.
  3. Надання окремих Послуг здійснюється відповідно до інформованої добровільної згоди Пацієнта на їх проведення, яка оформлюється у встановленій законодавством України формі та може додатково оформлюватися в формі, визначеній Виконавцем, перед наданням Послуги. Сторони погодили, що підписання інформованих згод є необхідною попередньою умовою для початку надання Послуг.
  4. При необхідності до процесу надання Послуг (консультацій, дослідження аналізів, окремих медичних втручань) можуть залучатися спеціалісти з інших медичних закладів.
  5. Послуги надаються за попереднім записом. Надання Послуг без попереднього запису можливо виключно у випадках відсутності попереднього запису на цей час інших Пацієнтів. Дата та час надання кожної Послуги погоджується Виконавцем та Пацієнтом в усній або письмовій формі.
  6. У разі запізнення Пацієнт зобов'язаний заздалегідь попередити про це адміністратора Виконавця. У разі запізнення, що призвело до зміщення графіку прийому, Пацієнту призначається інший час візиту на розсуд Виконавця.
  7. У разі відсутності лікаря з поважної причини (хвороба, відрядження, відпустка), Виконавець надає Пацієнту необхідні послуги силами іншого лікаря, який має відповідну кваліфікацію.
  8. У разі відмови Пацієнта від послуг, які могли б, на думку Виконавця, зменшити або зняти небезпеку для здоров'я Пацієнта, лікар може отримати від нього відповідну розписку про відмову від медичної допомоги, роз'яснивши Пацієнту можливі наслідки такої відмови для його здоров'я.
  9. На прохання Пацієнта, документи, які складено в електронному вигляді, можуть бути роздруковані та надані Пацієнту на паперових носіях.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 

  1. Виконавець має право:
 • Запитувати у Пацієнта інформацію про стан його здоров’я , однак виключно з метою повного та якісного надання Послуг.
 • Перевіряти надану Пацієнтом інформацію, а також виконання Пацієнтом умов Договору та Правил перебування та обслуговування пацієнтів.
 • Відмовити в наданні Послуг Пацієнту чи зупинити надання послуг у випадку:
 • виявлення у Пацієнта під час обстеження захворювань чи станів, при яких фахівці Виконавця не можуть здійснювати медичні втручання, відповідно до законодавчих або ліцензійних обмежень, а також кваліфікацію медичного персоналу чи технічну оснащеність Виконавця;
 • при виявленні у Пацієнта захворювання, яке унеможливлює надання Послуг;
 • якщо надання Послуг, на думку Виконавця, пов’язане з невиправданим ризиком спричинення шкоди здоров’ю або загрожує його життю;
 • у випадку наявності станів, які на думку Виконавця можуть негативно вплинути на здоров`я Пацієнта;
 • у разі якщо стан здоров’я Пацієнта перед початком надання Послуги унеможливлює її надання або значним чином збільшує ризики виникнення ускладнень,загрози життю чи здоров’ю Пацієнта або інших тяжких чи негативних наслідків.
 • порушення Пацієнтом Правил;
 • відмови Пацієнта від підписання інформованих згод.
 • Вимагати від Пацієнта виконання умов цього Договору та Правил перебування у закладі.
 • Внести зміни до Прейскуранту, повідомивши Пацієнта про такі зміни шляхом розміщення інформації за місцемзнаходження Виконавця або іншим доступним способом.
  1. Виконавець зобов’язаний:
 • Надати Пацієнту безкоштовну, доступну, достовірну інформацію про порядок і умови надання ним платних Послуг.
 • Своєчасно та якісно надавати Послуги відповідно до умов цього Договору та Акційних пропозицій з дотриманням вимог чинного законодавства.
 • Використовувати лікарські засоби та вироби медичного призначення, дозволені для використання в України.
 • Вести та зберігати медичну документацію відповідно до вимог законодавства України.
 • Дотримуватися конфіденційності щодо інформації про стан здоров'я, результати медичних обстежень та оглядів, інтимну та сімейну сторони життя Пацієнта, а саме не розголошувати третім особам інформації, яка стала відома у зв'язку із виконанням цього Договору, крім випадків, передбачених законодавством України.
 • Здійснювати запис Пацієнта на прийом на підставі відповідного звернення Пацієнта (запису на прийом) в телефонному режимі чи з використанням інших телекомунікаційних мереж.
  1. Пацієнт має право:
 • Отримати Послуги належної якості;
 • Отримувати достовірну та повну інформацію про стан свого здоров’я, у тому числі ознайомлюватись з відповідною медичною документацією, що стосується його здоров’я та яка зберігаються у Виконавця.
 • Отримувати достовірну та повну інформацію про протипоказання, можливі ускладнення та ризики (в тому числі для життя та здоров’я).
 • Мати право на таємницю про стан свого здоров’я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.
 • Отримувати достовірну та повну інформацію про протипоказання, можливі ускладнення та ризики (в тому числі для життя та здоров'я), що можуть виникнути в результаті надання медичних послуг.
  1. Пацієнт зобов’язаний:
 • Оплатити Послуги надані Виконавцем у повному обсязі та у встановлений цим Договором строк.
 • Своєчасно приходити на призначені прийоми та процедури, сумлінно виконувати всі приписи та рекомендації лікуючого лікаря та іншого медичного персоналу, який приймає участь у наданні медичних послуг за цим Договором.
 • Сумлінно виконувати всі вимоги Правил та інші вимоги, що забезпечують якісне та своєчасне надання послуг.
 • Підписувати інформовані згоди на проведення окремих медичних втручань (процедур) або технологій, використання лікарських засобів, нових методик лікування тощо.
 • Надати правдиві персональні дані (біографічні та адресні), а також повну інформацію про стан здоров'я - наявні та перенесені захворювання, алергії, атипові реакції, тощо, відомості про сімейний стан, шкідливі звички тощо, які заносяться до медичної документації та зазначаються в анкетах.
 • До початку надання Послуг повідомити лікуючому лікарю весь перелік лікарських засобів, які застосовує Пацієнт, а також про всі відомі хвороби, вади, алергічні чи специфічні реакції на лікарські засоби і продукти харчування та іншу суттєву інформацію про стан свого здоров'я.
 • Погоджувати з лікуючим лікарем прийом будь-яких лікарських і гомеопатичних препаратів, БАДІв, застосування народних та нетрадиційних методів лікування тощо.
 • При проходженні курсу лікування повідомляти лікуючого лікаря про виникнення ускладнень після проведення медичних процедур, прийому ліків чи погіршення стану самопочуття тощо.
 • Завчасно інформувати Виконавця про необхідність скасування або зміну призначеного йому часу отримання медичної послуги.
 • З'являтися на призначені консиліуми, додаткові обстеження, контрольні та комісійні огляди у т.ч. за участю фахівців з інших медичних закладів.
 • В межах гарантійного терміну повідомити Виконавця про виявлені недоліки в процесі отримання Пацієнтом послуг, які є предметом цього Договору, шляхом звернення до Виконавця з заявою. У протилежному випадку Виконавець не несе відповідальності за негативні наслідки, які можуть мати місце в результаті неповідомлення/несвоєчасного повідомлення про такі недоліки.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 

  1. Виконавець несе відповідальність за:
 • Об’єктивність оцінки стану здоров’я Пацієнта з врахуванням отриманої Виконавцем інформації;
 • Вхідний контроль якості лікарських засобів та перпаратів, що використовуються при надання Послуг (візуальний контроль стану тари, зовнішнього вигляду лікарських засобів та терміну придатності);
 • Неякісне надання Послуг та неналежне виконання умов цього Договору .
 • Виконавець не несе ніякої відповідальності за якість послуг, наданих ним Пацієнту, якщо для Пацієнта настали негативні наслідки (або Послуга не дала бажаного результату) за таких обставин:
 • неявки чи несвоєчасної явки Пацієнта на заплановані візити прийоми чи медичні огляди;
 • дострокове самовільне припинення Пацієнтом призначеного лікування (обстеження);
 • неповідомлення або несвоєчасне повідомлення Пацієнтом в анамнезі історії хвороби (анкеті) суттєвої інформації про стан його здоров'я, у т. ч. про наявність алергічних чи інших специфічних реакцій на медичні препарати, індивідуальне їх несприйняття, атипову побудову органів чи їх систем, наявність захворювань, які становлять загрозу для оточуючих або медперсоналу, наявні шкідливі звички чи повідомлення завідомо неправдивих відомостей;
 • несвоєчасного повідомлення Пацієнтом лікуючого лікаря про ускладнення, що виникли під час дії Договору (у випадку грубого недотримання (порушення) Пацієнтом рекомендацій, наданих лікуючим лікарем);
 • використання лікарських засобів та медичних виробів неналежної якості або таких, що не призначені лікуючим лікарем Виконавця;
 • недотримання Пацієнтом рекомендацій Виконавця на період реабілітації;
 • розвитку захворювань чи патологій, які не пов'язані з наданням послуг за цим Договором
  1. Пацієнт несе відповідальність за:
 • За правдивість і повноту наданої інформації, що запитується Виконавцем у зв’язку із виконанням ним своїх обов’язків за цим Договором;
 • За своєчасність повідомлення Виконавцю про всі, в тому числі нові обставини, що можуть впливати на бажаний результат наданої Послуги (наявність захворювань, вживання лікарських засобів, наявність шкідливих звичок тощо)
 • За забезпечення своєчасності виконання всіх призначених Виконавцем заходів та дотримання плану лікування (за необхідності).
  1. Сторони усвідомлюють, що невідповідність результату наданої Послуги очікуванням та бажанням Пацієнта при зверненні за наданням відповідної Послуги, саме по собі не є фактом надання такої Послуги неналежної якості.
  2. В інших випадках Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України і цим Договором.

 

 1. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

 

  1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору у разі виникнення особливих обставин, які не залежать від волі Сторін і перешкоджають Сторонам виконати свої обов’язки за цим Договором (форс-мажорні обставини). Настання форс-мажорних обставин не звільняє Сторін від виконання зобов’язань за цим Договором.
  2. Сторони вирішили до форс-мажорних обставин відносити: стихійні лиха (бурі, циклони, повені, землетруси, інші природні та кліматичні явища), війну і воєнні дії, заколот, блокаду, масові заворушення, страйки, безпорядки та інші протиправні дії, або являється несумісною із визначеними Протоколом медичними послугами, технологічні фактори (відсутність електроенергії, пошкодження апаратури, аварії, пожежі і т.д.), дії, бездіяльність або акти органів державної влади та місцевого самоврядування, спрямовані на припинення або призупинення виконання дій за цим Договором, та (або) які перешкоджають нормальній діяльності Сторін, в тому числі, зміни в нормативній та законодавчій базі, яка регулює правовідносини Сторін в межах цього Договору.
  3. Сторона, яка не може виконувати свої договірні відносини внаслідок обставин, зазначених у п. 8.2 цього Договору, повинна проінформувати про це іншу Сторону, у строк не пізніше одного дня з моменту настання таких обставин, а також документально підтвердити факт настання таких обставин.
  4. Якщо форс-мажорні обставини, вказані в п. 8.2. виникли під час надання медичних послуг, Виконавець має право змінити медичну послугу на альтернативну, або використати інше медичне обладнання, якщо надання цієї послуги неможливо перенести на іншу дату.

 

 1. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

 

  1. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або законодавством України.
  2. Даний Договір публічно доводиться до відома усіх Пацієнтів / Споживачів шляхом його розміщення (оприлюднення) в Кутку споживача та на сайті Виконавця.
  3. Строк дії цього Договору може бути достроково припинений:
 • За вимогою однієї із Сторін, при цьому остання зобов’язана не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів письмово повідомити про це іншу Сторону;
 • За рішенням суду;
 • У випадку припинення дії Ліцензії на медичну практику.

 

 1. ОСОБЛИВІ УМОВИ

 

  1. Укладаючи цей Договір Пацієнт автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору.
  2. Цей Договір є публічним відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України і його умови однакові для всіх. Прийняття умов цього Публічного договору (акцепт) є повним і беззастережним і означає згоду Пацієнта зі всіма умовами Договору без виключення і доповнення. Пацієнт розуміє значення своїх дій, всі умови Договору

йому зрозумілі, Пацієнт не знаходиться під впливом помилки, обману, насильства, загрози, і тому подібне.

  1. Пацієнт згоден на проведення Виконавцем всіх дій, з якими він буде ознайомлений і які обома Сторонами будуть визнані необхідними і виправданими у зв’язку з наданням йому Послуг згідно з цим Договором.
  2. Згода Пацієнта на проведення відносно нього зазначених вище дій означає, зокрема, що в разі виникнення побічних ефектів внаслідок надання послуг, про які йому було попередньо повідомлено Виконавцем, він не буде пред’являти до Виконавця претензій щодо таких побічних ефектів.
  3. Спори, пов’язані з виконанням, внесенням змін або припиненням дії цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів, а при відсутності згоди розглядаються в суді згідно з чинним законодавством України.
  4. Всі неврегульовані цим Договором відносини регулюються відповідно до чинного законодавства України.